Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας Hexabit.gr

Εισαγωγή

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα hexabit.gr (εφεξής “Ιστοσελίδα”) καθώς και το περιεχόμενο αυτής, αυτομάτως αποδέχεστε όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της, όπως αναφέρονται στο παρακάτω κείμενο, χωρίς εξαιρέσεις.

Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται από την εταιρία “Σιδηρόπουλος Π. Νικόλαος” (με διακριτικό τίτλο “Hexabit Internet Services” όπως καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.) εφεξής “Εταιρία”. Χρησιμοποιώντας διαδικτυακές υπηρεσίες και προϊόντα της Ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης.

Πνευματικά δικαιώματα και χρήση πληροφοριών

Τα πνευματικά δικαιώματα ολόκληρου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, όπως προγράμματα, κείμενα, εικόνες, πληροφορίες και δεδομένα ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κάποια από τα παραπάνω μπορεί να ανήκουν στον εκάστοτε δημιουργό τους, όπως αναφέρονται περιγραφικά σε κάθε ένα από αυτά.

Απαγορεύεται ρητά η μερική ή ολική αναδημοσίευση και αναπαραγωγή των παραπάνω περιεχομένων και κειμένων από τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας ή του δημιουργού τους ή του ιδιοκτήτη - δικαιούχου.

Η Εταιρία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο επισκέπτης μέσω της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη, καθώς και για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων, όπως αρχεία, ιούς, κακόβουλο λογισμό, κ.λπ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (Hyper-links)

Όλοι οι εξωτερικοί σύνδεσμοι που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα γίνονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη κατά τη λήψη της πληροφορίας. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα του εκάστοτε εξωτερικού συνδέσμου, καθώς επίσης και για τις υπηρεσίες, διαφημίσεις, πωλήσεις και multimedia αυτών.

Στην Ιστοσελίδα δεν υπάρχει δυνατότητα online πληρωμής υπηρεσιών ή προϊόντων. Συνεπώς οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιήσει ο χρήστης, είναι μεταξύ τρίτων εταιριών που βρέθηκαν στην Ιστοσελίδα ή προτάθηκαν από αυτήν. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα και ασφάλεια αυτών των συναλλαγών με τρίτους και δεν είναι αρμόδια για τυχόν απώλειες που συνέβησαν μέσω τρίτων συναλλαγών.

Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης εφαρμόζονται είτε η Εταιρία είναι ενήμερη, είτε όχι για την οποιαδήποτε απώλεια.

Εγγύηση πληροφοριών και δεδομένων

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, είτε μέσω των μητρικών κειμένων, είτε μέσω της αρθρογραφίας (blog), δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εγγύηση. Ο χρήστης οφείλει να τηρεί τους κανόνες της Ιστοσελίδας και της Εταιρίας όπως αυτοί αναφέρονται στο εκάστοτε κείμενο. Οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, όπως διαγωνισμός, καμπάνια, κ.λπ. αναφέρει γραπτώς τους κανόνες και τους όρους χρήσης που ακολουθούνται.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες μόνο σε ενήλικες.

Ο επισκέπτης απαγορεύεται να υποδυθεί άλλο πρόσωπο ή να παρουσιαστεί ψευδώς ως πρόσωπο που έχει άμεση σχέση με κάποιο φορέα ή άλλο πρόσωπο.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης (εγγράφως) σαν κριτήρια κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας τροποποιείται συνεχώς ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Σε περίπτωση που ο χρήστης εντοπίσει σφάλματα ή παραλείψεις στην Ιστοσελίδα παρακαλούμε όπως ενημερώσει στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hexabit.gr

Εμπορικά σήματα

Η χρήση των σημάτων και ονομάτων τρίτων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων δικαιούχων αυτών. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από κάποιον χρήστη δεν αποτελεί άδεια ή παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης εμπορικών σημάτων (έμμεση ή άμεση) σε οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης χωρίς προηγουμένως την έγγραφη νόμιμη συγκατάθεση του κατόχου ή δικαιούχου αυτών.

Newsletters - Ενημερωτικά δελτία

Η Εταιρία εν γνώση της δεν στέλνει Newsletters ή άλλα ενημερωτικά μηνύματα σε αγνώστους, χρήστες της Ιστοσελίδας ή χρήστες που συνεργάζεται ενεργώς. Η Εταιρία σέβεται τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη, γι’ αυτό και δεν τα αποθηκεύει σε κάποια βάση δεδομένων.

Εάν διαπιστώσετε ενημερωτικό μήνυμα Newsletter προερχόμενο από την Εταιρία, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hexabit.gr

Η Εταιρία στέλνει ενημερωτικά δελτία μόνο στους ενεργούς πελάτες της και μόνο μετά την έγγραφη συγκατάθεσή τους.

Ποια είναι τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, προβολής και παραπομπής όλων των περιεχομένων της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση σφάλματος, ψευδούς είδησης ή λανθασμένης πληροφορίας ο χρήστης έχει το δικαίωμα ενημέρωσης της Εταιρίας ή υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια χρήσης της Ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας Ιστοσελίδας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Νικόλαος Π. Σιδηρόπουλος - Hexabit Internet Services
Διεύθυνση: Φαναρίου 9, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης
Τ.Κ.: 56123
Τηλ.: 2310.520.850
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 142450706000
Email: info@hexabit.gr

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας οφείλουν να ανατρέχουν σε αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για οποιαδήποτε αλλαγή. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 18-10-2022. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα αυτή. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πολιτική, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.


Εταιρία προγραμματισμού "Hexabit Internet Services" 2014 - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος Όροι χρήσης Πολιτική απορρήτου Πολιτική Cookies Site Tree W3C Pagespeed AChecker Wave.webaim